Tài liệu download
Thông số kỹ thuật LG

Máy nén dành cho tủ lạnh

LX110LAJM

MA72LHJM

NS30LAEG

LX125LAJM

Máy nén dành cho máy lạnh

QK125PAB

QK164PBA

QK208PDB

QK222PCA

QJ306PAA

QP325PBA

QP407PD24

QP442PED

QP407PD24

231434

Thông số kỹ thuật KULTHORN

Máy nén cho tủ lạnh (R404/R507)

AE 2428ZK-SR

AE 2416ZK-SR

AW 2464ZK

WJ 2435ZK-P

WJ 2455ZK-P

Máy nén dành cho tủ lạnh (R22)

AE 4474EK

AW 5535E-9

AW 5522EK

AW 5532EK

LA 5612EXG

WJ 5510EK

WJ 5516EK

Máy nén dành cho tủ lạnh (R134a)

AZ A1350Y

AZ A1360Y

AZ A1370Y

MITSUBISHI

Máy nén dùng cho máy lạnh

Thông số kỹ thuật DAIKIN

Máy nén dành cho máy lạnh

JT95GABV1L

JT95GABY1L (3 Pha)

JT125BCBY1L

JT160BCBY1L